Gadyen / Handyman


Non konpayi: Soufri gratis bibliyotèk
Vil: Soufri
Kalite biznis: Bibliyotèk
# nan pozisyon ouvè: 1
Travay se: Tan pasyèl
Ranje Salè: $22 pou chak èdtan
Edikasyon: Diplòm HS/GED

Deskripsyon travay la

RESPONSABILITE GLOBAL
Gadyen an responsab netwayaj regilye ak antretyen limyè ki nesesè pa Suffern Free Library. Gadyen an travay kole kole ak anplwaye a tou pou prepare bilding lan pou pwogram ak evènman bibliyotèk patwone epi li pral travay bò kote kliyan bibliyotèk yo. Gadyen an anba sipèvizyon
Asistan Direktè Bibliyotèk la ak Janitor.

FONKSYON POZISYON ESENSYAL
Deskripsyon sa a nan travay yo pral sèvi kòm yon enpresyon jeneral nan devwa yo ki gen rapò ak travay la.
CHAK JOU
• Vide fatra anndan ak eksteryè epi ranplase kouvèti bin
• Netwaye tout miwa twalèt, twalèt ak lavabo nan twalèt piblik ak anplwaye yo
• Ranpli founiti pou kwizin ak twalèt ak savon jan sa nesesè
• Pase nan Bibliyotèk la ak nan eksteryè bilding pou chèche fatra oswa lòt pwoblèm
• Vakyòm zòn ki gen anpil trafik yo
• Bale planche kwizin ak twalèt
• Move planche kwizin ak twalèt
CHAK SEMÈN
• Netwaye lavabo kwizin yo epi siye kontwa yo
• Tcheke gwo sal reyinyon ak sal Soufrin pou fatra ak vakyòm si sa nesesè
• Pousyè vizib kontwa anplwaye yo, tab yo ak biwo yo (pa espere deplase papye oswa lòt bagay)
• Vakyòm tout zòn ki gen tapi
MWA
• Pousyè etajè ak kabinèt
• Netwaye pi ba fenèt yo ak pòt yo nan toude antre yo

Bibliyotèk gratis Suffern egzije yon chèk kriminèl chak fwa yon moun fè yon òf travay epi li aksepte.
Dokiman sa a dwe nan dosye anvan yo travay. Nou se yon espas travay san dwòg.

JAN WE BEZWEN
• Ranplase anpoul ak/oswa mozayik plafon
• Ede anplwaye yo ak don liv
• Alète Janitor ak/oswa Asistan Direktè Bibliyotèk sou pwoblèm tankou koule, grafiti oswa bezwen reparasyon.
• Ede anplwaye yo ak rekipere dekorasyon sezon an nan depo
• Ede pou kenbe twotwa yo klè ak nèj/glas/fèy
• Fè ti reparasyon nan bilding lan
• Fè travay konstriksyon lejè (etajè, etajè, mi elatriye)
• Asanble/monte ekipman ak mèb
• Mete chanm reyinyon yo (aranjman pou tab ak chèz) pou evènman pwograme yo
• Netwaye tab zòn piblik yo

KALIFIKASYON OBLIJE
• Diplòm lekòl segondè oswa ekivalan
• Aksè nan yon mwayen transpò serye
• Konesans nan pratik netwayaj bilding, founiti ak ekipman, ak kapasite pou itilize yo ekonomikman ak efikas.
• Kapasite pou konprann epi suiv enstriksyon oral ak ekri nan lang angle
• Dakò pou soumèt nan yon chèk background epi gen rezilta ki satisfè atant anplwayè a

KONPÈS FIZIK
• Kapasite pou sèvi ak materyèl netwayaj ak ekipman ki anjeneral yo itilize nan travay gadyen an san danje
• Kapasite pou leve epi deplase jiska karant (40) liv epi pouse san (100) liv, detanzantan.
• Kapasite pou monte nechèl

Fòmasyon, sipèvizyon, ak EVALYASYON
Gadyen an pral resevwa fòmasyon epi sipèvize pa Direktè Asistan Bibliyotèk la ak Janitor la. Anplwaye sa a dwe kapab pran direksyon epi travay avèk tout manm pèsonèl bibliyotèk yo. Gadyen an pral genyen tou entèraksyon chak jou ak piblik la kòm yon pati nan estaf Bibliyotèk la. Se Asistan Direktè Bibliyotèk la ki bay evalyasyon ak revizyon anyèl pèfòmans Gadyen an
KONDISYON TRAVAY
•Majorite travay ki fèt nan biwo jeneral ak anviwònman bibliyotèk
•Mande kèk fleksibilite nan èdtan
•Orè yo reflete yon demi èdtan repo manje midi ak/oswa repo dine


Vle aplike?

Tanpri enskri - sèlman Kandida ki anrejistre ka aplike pou pozisyon.